> Integriteit

Integriteit

Integriteitprotocol C&D Security Support . (hierna vermeldt als C&D Security)

Het protocol maakt deel uit van het Handboek-Bedrijfsreglement.

Over C&D Security en haar kernwaarden:
C&D Security is een kleinschalig, no-nonsense, professioneel particulier beveiligingsbedrijf dat marktconform haar diensten wil leveren en taken wil uitvoeren.
Wij willen op een professionele. bedrijfsmatige manier voor onze clientèle beveiligingsdiensten uitvoeren zonder dat we daarbij de betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit uit het oog verliezen.

In de visie en het handelen van C&D Security staat de klant centraal.
Medewerkers en inhuurbedrijven dienen C&D Security & de klant centraal te stellen en zich in te spannen om klanten tevreden  te houden.
We prefereren en bewerkstelligen kwaliteit boven kwantiteit waardoor we onze taken écht goed kunnen doen. Door een goede communicatie met onze klanten kunnen we snel en adequaat inspelen op hun wensen. Dat is de visie en strategie waar C&D Security consequent aan vast wil houden.
Ons motto "Quality means doing it right, even when no one is looking" (author Henri Ford)

Onze visie en werkwijze(n) maken dat we op een breed terrein inzetbaar zijn en zowel intern en extern investeren in kwaliteit, professionaliteit, samenwerking en integriteit etc.
Op al deze terreinen houden we rekening met onze klanten en businesspartners en door transparantie in onze werkwijze(n) laten we hen graag zien waar C&D Security voor staat en waar een ieder, werkzaam bij of voor C&D Security op aangesproken kan worden.

Integriteitprotocol

C&D Security beschikt over een integriteitprotocol.

In dit integriteitprotocol staan de regels en afspraken die bij C&D Security gelden voor de omgangsvormen die wij belangrijk vinden.
De kwaliteitseisen, die we aan ons handelen stellen en aan het handelen van onze businesspartners, omvatten vooral eisen m.b.t. professionaliteit en integriteit.
In het integriteitprotocol leggen we zaken, wensen, eisen en doelstellingen vast waaraan wij, onze klanten en onze businesspartners kunnen zien dat we professioneel en integer zijn. Daarmee  zijn de kwaliteitseisen voor ons handelen herkenbaar en controleerbaar.
Op die manier is voor iedereen om ons heen duidelijk welke kernwaarden onze visie, ons handelen en dus ook onze resultaten bepalen.
Dat maakt het handelen van C&D Security transparant, duidelijk en inzichtelijk.

Toepassing

De afspraken en regels die in dit integriteitprotocol zijn vastgelegd, gelden voor alle medewerkers en directie van C&D Security, en voor iedereen die namens C&D Security optreedt; ook opdrachtnemers en businesspartners van C&D Security.
Van iedereen verwachten en/of eisen wij dat zij kennis nemen ván en zich conformeren áán het, integriteitprotocol.
Daartoe dient, vóór aanvang dienstverband of samenwerking een ondertekend exemplaar, voor gelezen, begrepen en akkoord, te worden afgegeven aan de directie van C&D Security.
In dit protocol , maar ook in het bedrijfsreglement en/of ook de Algemene Instructies , zijn bepalingen opgenomen over persoonlijke giften, nevenwerkzaamheden en het gebruik van eigendommen van C&D Security.

Imago (Beeldvorming)

Voor allen op wie het integriteitprotocol van toepassing is, geldt dat hun handelen bepalend is voor de beeldvorming óver en het imago ván, C&D Security.
Het integriteitprotocol is een instrument dat er toe moet bijdragen dat de belangen van C&D Security niet (kunnen) worden geschaad door ongewenste gedragingen, uitingen, uitlatingen en/of of handelingen.

Sancties

Wij beschouwen het als een ernstige inbreuk op het vertrouwen in de relatie wanneer directie, medewerkers, klanten of businesspartners handelen in strijd met het integriteitprotocol, waardoor onze prestaties en resultaten in een slecht daglicht (kunnen) komen te staan. Dit kan leiden tot disciplinaire maatregelen, sancties en/of het verbreken van de samenwerking met de externe relatie(s). Voor zover de afspraken en regels in het integriteitprotocol een wettelijke c.q. arbeidsrechtelijke basis hebben in de wetgeving, de CAO, Algemene Instructie, Algemene Voorwaarden of in het contract met C&D Security zullen wij in ernstige gevallen binnen de wettelijke kaders sancties treffen. Wet- en regelgeving en regelingen die relevant zijn voor het integriteitprotocol zijn te vinden in de Grondwet, het arbeidsrecht, de Algemene Voorwaarden, Algemene Instructie of in de Cao-regels Particuliere Beveiliging.

Uitvoering

Om de transparantie en openheid van ons handelen te waarborgen t.a.v. de afspraken en regels in deze integriteitcode, zijn er meldingsformulieren, rapportageformulieren, werkinstructies of protocollen voor medewerkers, leidinggevenden en inhuurpartijen c.q. businesspartners.
Registratie c.q. rapportage maakt het handelen achteraf controleerbaar en toetsbaar en bewerkstelligt vooraf al een bewustzijn van de verantwoording die voor het handelen afgelegd moet worden.
Registratie dient door allen, medewerkers en businesspartners te geschieden conform de eisen en/of wensen van C&D Security en/of haar clientèle.

Vertrouwenspersoon

Naast de bovengenoemde procedures en organisatorische voorzieningen en maatregelen stelt C&D Security een vertrouwenspersoon (VPI) aan om medewerkers een  weg te bieden om overtredingen van de regels en afspraken te signaleren en de aanpak ervan bespreekbaar te kunnen maken.
De medewerker die, zonder bevredigend resultaat,  er alles aan gedaan heeft om een probleem aan de kaak te stellen dat betrekking heeft op de naleving van het integriteitprotocol, kan terecht bij deze vertrouwenspersoon. Voorzover het gedragingen van het personeel & businesspartners (personeel van) betreft zal de vertrouwenspersoon rapporteren aan de directeur. In eerste instantie dient de medewerker zich te wenden tot de direct leidinggevende. Indien die mogelijkheid daar niet is, dient de medewerker zich te richten tot de vertrouwenspersoon, zijnde de Operationeel Coördinator of personeelsfunctionaris.

Verantwoordelijkheid

Het integriteitprotocol moet een beeld scheppen van een organisatie waar we transparant en open kunnen zijn over ons handelen.
Voor leidinggevenden is er weliswaar enige ruimte voor interpretatie- en inzichtverschillen, maar zij moeten daarover te allen tijde verantwoording (kunnen) afleggen. Daarbij past ook dat wij binnen de organisatie elkaar aanspreken op de afgesproken omgangsvormen. Aan al onze relaties (opdrachtnemers en businesspartners) zullen wij laten weten dat wij beschikken over een integriteitprotocol en wat daar in staat.
Minstens 2 maal per jaar bespreekt de directeur van C&D Security of een vertegenwoordiger van haar, de werking van het integriteitprotocol in een overlegvergadering. Tijdens deze vergadering wordt er na gegaan of de regels en afspraken leiden tot het gewenste gedrag en de beoogde effecten (beperking van integriteitrisico's, fraudepreventie, hantering normen & waarden etc.) Indien nodig zullen er veranderingen, toelichtingen en aanscherpingen plaatsvinden. Bij C&D Security vindt er minimaal 4 maal per jaar een werkoverleg plaats.
In het werkoverleg is integriteit een vast agendapunt.

Toezichthouder

Om naleving en handhaving van het integriteitprotocol te waarborgen, is binnen C&D Security een toezichthouder aangesteld in de persoon van de Operatoneel Coördinator. Deze houdt toezicht op de naleving van het integriteitprotocol. Bij overtreding van de bepalingen uit dit integriteitprotocol zal de toezichthouder worden ingeschakeld en zal deze indien nodig in overleg met de directie een passende sanctie opleggen.Het integriteitprotocol

1. Omgang:

MEDEWERKERS VAN C&D SECURITY GAAN COLLEGIAAL EN RESPECTVOL MET ELKAAR OM:

 Afspraak is afspraak: we komen op tijd, leveren op tijd en letten op de tijd.

 We hanteren geen verbale uitlatingen of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter.

 Iedereen heeft recht op gelijke behandeling, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere grond dan ook.

MEDEWERKERS & BUSINESSPARTNERS VAN C&D SECURITY GAAN INTEGER EN ZAKELIJK OM MET DE BELANGEN VAN C&D SECURITY EN MET DE MIDDELEN DIE C&D SECURITY HEN TER BESCHIKKING STELT TEN BEHOEVE VAN DE UITOEFENING VAN HUN FUNCTIE:

 Voor het gebruik van de elektronische media ( bijvoorbeeld telefoon, computer, internet, e-mail) die C&D Security aan haar medewerkers ter beschikking
     stelt gelden de regels die we o.a. in de Algemene Instructies hebben vastgelegd.

 Medewerkers maken geen gebruik van eigendommen van C&D Security bij het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten voor eigen rekening of voor
    rekening van derden.

ALLE MEDEWERKERS ZIJN MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR HET NALEVEN VAN HET INTEGRITEITPROTOCOL.

 Medewerkers spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

 Leidinggevenden en medewerkers maken tijdens werkoverleg en beoordelinggesprekken afspraken met elkaar over de naleving van de omgangsvormen
    zoals vastgelegd in het integriteitprotocol.

2. Omgang met klanten:

C&D SECURITY GAAT ZAKELIJK, PROFESSIONEEL, KLANTGERICHT EN INTEGER MET HAAR KLANTEN OM:

 Afspraak is afspraak: op tijd komen, op tijd leveren en letten op de tijd.

 We hanteren geen verbale uitlatingen of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter.

 Klanten hebben recht op gelijke behandeling, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere grond dan ook.

 Kledingswijzen en andere uiterlijke kenmerken van medewerkers van C&D Security zijn gepast en fatsoenlijk, in overeenstemming met de
    voorschriften die daarover opgenomen zijn in de Algemene Instructie.

 Klantinformatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Algemene Instructie.

 Ook de regelgeving in de gedragscode en het protocol voor het gebruik van elektronische middelen zijn van toepassing.

3. Omgang met leveranciers:

C&D SECURITY GAAT ZAKELIJK, PROFESSIONEEL, KLANTGERICHT EN INTEGER MET HAAR LEVERANCIERS OM.

Medewerkers en derden die namens C&D Security optreden:

 Afspraak is afspraak: we komen op tijd, leveren op tijd en letten op de tijd.

 We hanteren geen verbale uitlatingen of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter.
    Iedereen heeft recht op gelijke behandeling ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere grond dan ook.

 Kledingswijzen en andere uiterlijke kenmerken zijn gepast en fatsoenlijk, in overeenstemming met de voorschriften die daarover opgenomen zijn in de
    Algemene Instructie.

 De opdrachtverlening door medewerkers van C&D Security aan derden gebeurt zorgvuldig en transparant. Bij het aangaan van privé-transacties met
    leveranciers en het accepteren van hun uitnodigingen voor nevenactiviteiten en/of relatiegeschenken betrachten medewerkers van C&D Security de
    nodige terughoudendheid.

4. Omgang met businesspartners:

C&D Security gaat zakelijk, professioneel, klantgericht en integer met haar businesspartners om.

 Afspraak is afspraak: we komen op tijd, leveren op tijd en letten op de tijd

 We hanteren geen verbale uitlatingen of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter.

 Iedereen heeft recht op gelijke behandeling ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere grond dan ook.

Medewerkers, klanten, leveranciers, businesspartners en andere belanghebbenden.

 Het integriteitprotocol is openbaar voor onze klanten, leveranciers, businesspartners en andere belanghebbenden.
    Zij kunnen, indien gewenst, het protocol inzien via de personeelsfunctionaris en/of via de website.

 Iedereen die bij C&D Security werkzaam is of aan het werk gaat wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit integriteitprotocol.

 Medewerkers van C&D Security en businesspartners zijn te allen tijde aanspreekbaar op de inhoud van dit integriteitprotocol.

 Bij opdrachtverlening aan derden of  samenwerking met derden zullen wij betrokkenen apart informeren.
    Wij zullen hen houden aan de inhoud van dit integriteitprotocol voor zover die op hen van toepassing is.INTEGRITEITSRISICO'S

In de bedrijfsvoering hebben wij al een aantal maatregelen opgenomen om integriteitrisico's te beperken en de kwaliteit van ons handelen te behouden en/of te verbeteren.

A. Familie of bekenden

 Voor leidinggevenden bij C&D Security en medewerkers die rechtsreeks opdrachten verlenen is het niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming
    van de directie opdrachten te verlenen aan bedrijven waar familie, partners, vrienden of bekenden werkzaam zijn op invloedrijke posities.

 Voor de overige medewerkers geldt dat ze meervoudige aanbesteding van een dergelijke opdracht moeten aantonen en de familiaire of
    vriendschappelijke banden moeten melden bij hun leidinggevende.

B. Privé-transacties

 Voor leidinggevenden is het niet toegestaan om voor privé-doeleinden opdrachten te verlenen aan businesspartners van C&D Security.

 Voor medewerkers is het toegestaan om voor privé-doeleinden opdrachten te verlenen aan businesspartners van C&D Security als ze voor
     C&D Security zelf geen zaken doen met desbetreffende businesspartners en/of als ze toestemming krijgen van hun leidinggevende c.q. van de directie.

C. Uitnodigingen

 Voor het aanvaarden van uitnodigingen voor evenementen, excursies en etentjes is toestemming van de direct leidinggevende nodig.
    De leidinggevende toetst of aangeboden activiteit van positieve toegevoegde waarde is voor de samenwerking en niet enkel bedoeld is om de uitvoering te
    beïnvloeden van een dienst, een levering of de mogelijke opdracht daartoe.

D. Relatiegeschenken
    (Waaronder ook zaken en goederen verkregen na vraag van medewerker(s) en/of businesspartner(s) aan (medewerkers van) klanten) zoals:
    Meenemen, gebruiken en/of lenen van (rest)materialen, gereedschappen, instrumenten, resten, gunsten etc.)

 Relatiegeschenken worden uitgewisseld om een goede verstandhouding te bevestigen en te verstevigen. De schijn moet worden vermeden dat ze als
    tegenprestatie voor een bepaalde dienst kunnen worden gezien. Een geschenk mag dan ook nooit de onafhankelijkheid of de vrijheid van de ontvanger
    aantasten.

 Relatiegeschenken moeten binnen redelijke grenzen blijven: of ze nu worden gegeven of ontvangen. Wanneer een medewerker door een relatiegeschenk in
    verlegenheid wordt gebracht, meldt hij dit aan de toezichthouder, die vervolgens bepaald hoe gehandeld dient te worden.

 Gelet hierop worden geld, cheques, kostenvergoedingen etc. niet als relatiegeschenk gegeven of geaccepteerd. Er geldt in elk geval een meldingsplicht
    aan de leidinggevende voor geschenken.

 Bij uitnodigingen voor reizen of het laten vergezellen van de genodigde door een partner op een zakenreis o.i.d. is toestemming van de toezichthouder
    vereist.

 Een medewerker mag een gift van een businesspartner of klant, specifiek aan hem of haar persoonlijk gericht niet zonder meer in ontvangst nemen.
    Als de gift reeds is verkregen dient per omgaande de direct leidinggevende en/of directeur op de hoogte te worden gesteld.

E. Nevenwerkzaamheden

 Voor alle nevenwerkzaamheden in loondienst voor derden en /of voor eigen rekening zijn de bepalingen in de CAO voor Particuliere Beveiliging (VPB) van
    toepassing. En tevens bepalingen hieromtrent opgenomen in de Algemene Instructie en in de Algemene Voorwaarden.

F. Businesspartners

 C&D Security informeert alle businesspartners over ons standpunt t.a.v. het aanbieden en in ontvangst nemen van relatiegeschenken als gebaar van
    waardering voor de samenwerking of de relatie met (een of meerdere medewerkers of businesspartners van ) C&D Security.

 Aan alle businesspartners van C&D Security wordt verzocht om geschenken of uitnodigingen niet op het privé-adres van medewerkers aan te bieden.

G. Informatieverstrekking

 Voor het goed kunnen functioneren van C&D Security is het noodzakelijk dat medewerkers geen vertrouwelijke informatie aan derden verstrekken.
    Dit betreft niet alleen gegevens over C&D Security zelf, maar ook gegevens van opdrachtgevers, collega's of andere zakelijke relaties.
    Het gaat hierbij niet alleen om het (laten) lekken van informatie, maar ook om het onzorgvuldig omgaan met gevoelige informatie

 In de bij arbeidsovereenkomsten van de medewerkers bijgesloten Algemene Instructies zijn bepalingen opgenomen over de gewenste omgang van zowel
    zakelijke als persoonlijke informatieverstrekking aan derden. Bij twijfel dient met de vertrouwenspersoon en directeur te worden overlegd.

 De verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht, voor zover
    dit niet in strijd is met een wettelijke plicht tot openbaarmaking.

 De directeur kan indien noodzakelijk, schriftelijke ontheffing van de geheimhouding verlenen.

H. Privacy.

 C&D Security zal te allen tijde zorgdragen voor de bescherming van de privacy van de medewerker(s). 
    Uitgezonderd die situaties waarbij,  na constatering van een strafbaar feit, een verzoek van een officiële opsporings-instantie om verstrekking gegevens
    wordt ontvangen.

 De directeur en/of personeelsfunctionaris is beheerder van het reglement en verantwoordelijk voor de privacy van de medewerker en houdt zich aan de
    uitgangspunten van de WBP, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. C&D Security beschikt over meldingsnummer CBP/WBP m1289901. 

I. Bedrijfseigendommen

 Bedrijfseigendommen omvatten o.a informatie ((Data)bestanden), apparatuur, gereedschappen, communicatiemiddelen, voorraden en inventaris.
    Deze middelen mogen uitsluitend zakelijk worden gebruikt voor C&D Security.

 Dit geldt ook voor vertrouwelijke informatie, zoals adresbestanden, roosters, beoordelingsrapporten, rapportages, business-strategieën e.d.

 Directie en Medewerkers dienen ervoor te zorgen dat dit soort informatie goed en veilig wordt bewaard en dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan.

 Bedrijfseigendommen van C&D Security kunnen alleen privé worden gebruikt na toestemming van de leidinggevende(n).
    Het gaat hierbij alleen om activiteiten waarmee geen (neven)inkomen wordt verworven. (bijv. vrijwilligerswerk, verenigingsleven, etc.)


Slotwoord

C&D Security Support beschouwt het als een ernstige schending van het vertrouwen en de goede relatie als medewerkers, klanten, leveranciers of businesspartners handelen in strijd met het integriteitprotocol.  Dat kan leiden tot disciplinaire- , arbeidsrechterlijke en/of zelfs strafrechterlijke maatregelen of het verbreken van de relatie en/of samenwerking met medewerkers, externe relaties, businesspartners en/of leveranciers.
Ook ten aanzien van de klant of medewerkers van de klant zullen wij in ernstige gevallen en binnen wettelijke kaders sancties moeten toepassen.